Lovbestemt revisjon

Alle aksjeselskaper samt en del andre typer virksomheter er pålagt revisjon gjennom norsk lovgivning. Revisjonsplikten har sin bakgrunn i lovgivers krav om uavhengig bekreftelse (i form av revisjonsberetning stilet til eierne av virksomheten) på at årsregnskapet gir et økonomisk bilde av virksomheten i overensstemmelse med lover, forskrifter og god regnskapsskikk.


Lovbestemt revisjon er ikke en fullstendig gjennomgang av alle transaksjoner, men en kvalitetssikring av virksomhetens økonomiske informasjon. I stor grad vil vår revisjon baseres i stikkprøvekontroller med den hensikt å oppdage eventuelle vesentlige feil eller mangler. Det påhviler revisor en rekke krav i forbindelse med hvordan revisjonen skal utføres og hvilke kvalitetskrav som skal ligge til grunn for utførelsen av arbeidet vårt. Disse krav er nedfelt i den til enhver tid gjeldende "god revisjonsskikk". Hvor omfattende jobben vår vil være med nettopp å bekrefte din virksomhets økonomiske informasjon vil blant annet avhenge av de interne kontrollrutiner som er iverksatt og hvor godt disse fungerer i praksis.

Det påhviler også virksomhetens revisor å attestere næringsoppgave (vedlegg til selvangivelsen) og følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver. Feil i disse kan lede til reaksjoner fra ligningsmyndighetene i form av tilleggsskatt m.v., og det er derfor viktig at det avgis fullstendig og korrekt informasjon.

Revisor er pålagt å innhente bekreftelse fra virksomhetens ledelse i form av fullstendighetserklæring samt erklæring om nærstående parter (nære relasjoner til eiere, ledelse og styringspersonale i virksomheten) og bekreftelse på at den informasjon som avlegges, så langt ledelsen kjenner til, er korrekt.

Alle informasjon som tilflyter revisor er taushetsbelagt. Dette er også en av de viktigste fundamenter tillitsforholdet mellom revisor og kunde hviler på.